Realizované projekty

Pilotní projekt MATRA II – Program pro komunitní péči

Doba trvání projektu: 1998

Projekt byl implementován a administrován Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví Praha, které spolupracovalo v Holandským ministerstvem zahraničních věcí na projektu MATRA – podpory rozvoje péče o duševní zdraví ve východní Evropě.

Realizátorem projektu byla Psychiatrická léčebna v Jihlavě.
Cíle projektu:
  • Rozvoj semimurální a extramurální péče o duševně nemocné
  • Založení Denního stacionáře Psychiatrické léčebny v Jihlavě
  • Založení Občanského sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava
  • Vytvoření podmínek pro vznik sítě služeb pro duševně nemocné

MATRA II - Podpora kvality péče v psychiatrických léčebnách - propojování lůžkové a mimolůžkové péče v České republice

Doba trvání projektu: 1.9.1999 do 31.9.2001

Jednalo se o pokračování pilotního projektu. Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Praha opět administrovalo projekt a zprostředkovávalo finanční podporu Holandského ministerstva zahraničních věcí a organizace GGZ Nederland. Obecným cílem projektu bylo zkvalitnit péči o skupinu pacientů s poruchami psychotického charakteru, podporovat jejich readaptaci a psychiatrickou rehabilataci jak v podmínkách léčebny tak i v běžných životních podmínkách mimo ústav. Zvýšit kvalitu jejich soukromého života, rozšířit možnosti samostatného jednání a rozhodování, umožnit širší sociální kontakt.

Byly realizovány:
  • Změny v lůžkové péči (reprofilace lůžkového fondu, zavedení individuálního plánování)
  • Rozvoj nelůžkové péče (rozvoj služeb Denního stacionáře a občanského sdružení VOR)
  • Humanizace péče (podpora informovanosti a otevřenosti, facilitace pacientských aktivit)
V rámci projektu byly uskutečněny stáže v Holandsku, konkrétně v Heiloo nedaleko Amsterodamu, kde se tým seznámil s koncepcí psychiatrické péče jak v rámci léčebny, tak i v rámci komunity. Zde vznikla inspirace pro vybudování Centra denních služeb v samostatném objektu mimo Psychiatrickou léčebnu. V roce 2000 se podařilo za finančního přispění projektu MATRA odkoupit od Magistrátu města Jihlavy objekt k rekonstrukci v centru města. Projekt MATRA byl významný tím, že během něj došlo k získání nových zkušeností a znalostí, které významně ovlivnili budoucí kroky k vytvoření systému komunitní péče pro duševně nemocné v regionu Jihlava.

PROJEKT VIDA CENTRA

Informační centrum pro problematiku duševního zdraví a nemoci
Doba trvání projektu: 2001 - 2006

V roce 2001 vzniklo 7 VIDA center v ČR - Informační centra pro problematiku duševního zdraví a nemoci – v Brně, Jeseníku, Jihlavě, Mladé Boleslavi, Pardubicích, Praze, Ústí nad Labem. VIDA centra vznikla za pomoci CRPDZ (Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví) a finanční pomoci MZ ČR a GGZ Nederlands.
V roce 2003 zaniklo VIDA centrum v Mladé Boleslavi.

Projekt VIDA center vznikl a rozvíjel se do konce roku 2003 pod CRPDZ, od roku 2004 tuto roli převzala nově vzniklá organizace VIDA o.s.. Hlavním cílem VIDA center je poskytovat informace na základě vlastních zkušeností. Na vzniku a vedení VIDA center se podílí sami uživatelé s pomocí profesionála. Komu jsou nabízeny služby VIDA center: Tomu, kdo má starost o své duševní zdraví, uživatelům psychiatrických služeb, příbuzným a blízkým uživatelů psychiatrických služeb, široké veřejnosti. V rámci VIDA centra byli zaměstnáváni uživatelé služeb jako poradci a za podpory profesionálů nabízeli poradenské služby. V Jihlavě byla spolupráce OS VOR a VIDA centra ukončena v roce 2006 v souvislosti se změnou strategie v poskytování služeb.
Od r. 2001do roku 2006 byl realizován dlouhodobý investiční projekt:

ROZVOJ KOMUNITNÍ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ – ZŘÍZENÍ CENTRA DENNÍCH SLUŽEB v Komenského ulici 36 dvorní trakt v Jihlavě

V rámci tohoto projektu pak byly realizované některé dílčí projekty, které byly účelově využity pro investici do výstavby Centra denních služeb. Finanční zdroje na první etapu výstavby CDS byly získány především ze separátních projektů a sponzorských darů, díky kterým bylo možné dovést projekt do stadia „hrubé stavby“. V letech 2000 – 2006 se podařilo shromáždit prostředky z menších grantů a od sponzorů v úhrnné výši 2 500 000,-Kč.

Separátní projekty:

ACCESS 2000 -Rozvoj komunitní péče o duševní zdraví – zřízení Centra denních služeb”

Doba trvání: 15.7.2002 - 30.5.2004

Projekt byl realizován v rámci finanční podpory z tzv. předstupních fondů Evropské unie. Tyto projekty administrovala NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti. V rámci projektu byly započaty stavební práce začátkem října 2002. V listopadu musely být práce přerušeny a z důvodu statického narušení stavby bylo požádáno o zahájení řízení o změně nedokončené stavby. Do konce roku 2002 byly provedeny některé demoliční práce. Další práce pokračovaly až do roku 2004, kdy byl projekt zakončen první etapou výstavby CDS, kdy byla realizována „hrubá stavba“.
Finanční objem dotace: 1 185 000,- Kč

Nadace Civilia - Rozvoj komunitní péče o duševní zdraví – zřízení Centra denních služeb”

Doba trvání: podzim 2003- 30.5.2004
Projekt pomohl s financováním investiční akce výstavby CDS.
Finanční objem dotace: 1 917 000,- Kč

SROP - OTEVŘENÝ SVĚT - Centrum denních služeb "Vor"

Priorita: 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření: 3.1 - Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
Doba trvání: přípravná fáze od prosince 2004,
samotná stavební fáze probíhala od 1.8. 2005 do 1. 1. 2007

Projekt byl realizován v rámci Společného regionálního operačního programu za podpory Evropské unie a Státního rozpočtu ČR. Díky těmto finančním prostředkům mohlo být dokončeno vybudování centra denních služeb, které se stalo moderním zázemím pro plnohodnotné poskytování služeb našim klientům. V rámci projektu byly investiční prostředky využity i na zavedení komunikační a výpočetní techniky a základní vybavení objektu.
V současné době plní CDS svoji funkci a je hojně využíváno našimi klienty.
Finanční objem dotace: 6 168 000,- Kč

SROP - OTEVŘENÝ SVĚT - Centrum denních služeb "Vor" zavedení uceleného programu individuální podpory pro reintegraci do komunity

Priorita: 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření: 3.2 - Podppora sociální inegrace v regionech
Doba trvání: přípravná fáze od prosince 2005,
samotná realizační fáze probíhala od 1.11. 2006 do 31. 5. 2008

Projekt byl realizován v rámci Společného regionálního operačního programu za podpory Evropské unie, Státního rozpočtu ČR a kraje Vysočina. Díky těmto - takzvaně měkkým -  finančním prostředkům mohl být zaveden program práce s cílovou skupinou lidí s duševní poruchou. Zavedli jsme různé programy směřující k psychosociální rehabilitaci a sociální inegraci ohrožených osob.
Zároveň jsme v organizaci v souladu se Zákonem o sociálních službách, který vstoupil v platnost 1.1.2007, uvedli do praxe sociální služby zakotvené v legislativě.
V současné době plní CDS svoji funkci a je hojně využíváno našimi klienty.
Finanční objem dotace: 6 558 651,- Kč


Od roku 2001 kontinuálně probíhá provozní část našeho projektu Rozvoj komunitní péče o duševní zdraví – Centrum denních služeb, který svým způsobem pokračuje do současnosti. Tento projekt byl zpočátku rozvíjen spíše jako terénní a jeho aktivity často probíhaly v propůjčených nebo pronajatých prostorách. V období rozvoje doplňkových služeb psychosociální rehabilitace v regionu Jihlava pak sdružení úzce spolupracovalo s Denním stacionářem Psychiatrické léčebny v Jihlavě, se kterým bylo propojeno i personálně. Projekt byl registrován Ministerstvem práce a sociálních věcí (S 0655/001) a za jeho finanční podpory byl také realizován.
Pak přišla i malá podpora Magistrátu Města Jihlavy, Kraje Vysočina a sponzorů.

Postupně jsme služby pro duševně nemocné rozvíjeli (z především volnočasových a rehabilitačních ke službám psychosociální rehabilitace) a s dostavbou Centra denních služeb bylo nutné udělat zásadní posun k posílení odbornému, personálnímu i kapacitnímu.

 

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Globální cíl programu:
Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na období 2007-2013 bylo "Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU".
Tento cíl zajišťoval realizaci Strategických cílů Národního strategického referenčního rámce 2007-2013 Otevřená, flexibilní a soudržná společnost" a "Konkurenceschopná česká ekonomika" a byl plně v souladu se třetí obecnou zásadou Politiky soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti.

Specifické cíle programu:
1.
Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů.
2. Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti.
3. Posílení inrtegrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených.
4.
Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb.
5. Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti.

Realizované Individuální projekty v rámci programu OPLZ:

Od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2013: Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - Individuální projekt
Podpořené služby:
• Sociální rehabilitace
• Sociálně terapeutické dílny
Od 23. 4. 2013 do 31. 12. 2014: Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - Individuální projekt II
Podpořené služby:
Sociální rehabilitace
Od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015: Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - Individuální projekt III
Podpořené služby:
Sociální rehabilitace


Mapa stránek | Přizpůsobit pro tisk | © 2008 - 2019 VOR Jihlava. z.ú. | Sign In